6/8 SAN DIEGO - SETTING (10:00-11:15) - $65.00
6/8 SAN DIEGO - PASS + DEFENSE (11:30 - 12:45) - $65.00
6/8 SAN DIEGO - SERVE (1:15 - 2:30) - $65.00
6/8 SAN DIEGO - HITTING (2:45 - 4:00) - $65.00
6/11 CU - PASS + DEFENSE (10:00 - 11:15) - $65.00
6/11 CU - SETTING (11:30 - 12:45) - $65.00
6/11 CU - SERVING (1:15 - 2:30) - $65.00
6/11 CU - HITTING (2:45 - 4:00) - $65.00
6/12 RICE - SERVING (10:00 - 11:15) - $65.00
6/12 RICE - PASS + DEFENSE (11:30 - 12:45) - $65.00
6/12 RICE - BLOCKING (1:15 - 2:30) - $65.00
6/12 RICE - HITTING (2:45 - 4:00) - $65.00

ATHLETE INFORMATION


PARENT INFORMATION

yes

yes

yes

yes